Madde 1– Derneğin Adı: “Damla Kültür ve Sanat  Derneği” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, genç sanatçıların, tasarımcıların, kent planlamacılarının ve sanata ilgi duyan diğer gençlerin kullanımına açık bir sanat platformu oluşturarak gençlerin yaratıcılık ve üretkenliklerini harekete geçirmek; yerel yöneticileri, ulusal ve uluslararası finansörleri genç sanatçıların çalışmalarından haberdar ederek onların yenilikçi projelere olan desteğini kazanmak; sanata katılımı artırmak ve kültürel dışlanmayı ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirmek; kültürel alt yapının geliştirilmesine yönelik stratejiler üretmek; sınır ötesi iş birliği ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek; güncel gelişmelere sanat yoluyla yaratıcı karşılıklar vermek ve kentsel ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Düzenli Aktiviteler: Sanat hayatına aynı tutan; ressam, tasarımcı, müzisyen ve sanatçıların birlikteliğiyle oluşan sanatçı topluluklarının çalışmaları ile bireysel projeleri kapsayan; sergi, performans ve film gösterimleri düzenlenecektir. Sanatçı, sosyolog küratör, kültür yöneticileri mimar ve sanat destekleyicileri/sponsorlar ile gençler bir araya getirilerek gündelik hayat sosyoloji, disiplinler arası sanat, dünyada ve Türkiye’de kültür politikalarının gelişimi, sanat yönetiminde temel ilkeler, sosyal ve kültürel teoriler eşliğinde görsel sanatların  analizi gibi çeşitli konularda söyleşiler yapılacaktır.

Yaratıcı Sanat Pratikleri:  Gençlerin yaratıcılıklarını geliştirmek ve yeni ifade yolları keşfetmelerini sağlamak amacı ile her düzeyde uygulamalı sanat bilgisine sahip gençlerin katılımına açık atölye çalışmaları ve kurslar düzenlenecektir. Kursiyerler atölye araçlarını kullanabilecekler, canlı örnekleri görerek ve açık stüdyo seansları ile öğrenilen teknikleri uygulama, ardından eğitmenler ve diğer sanatçılar tarafından çalışmalarının değerlendirilmesi fırsatını bulacaklardır.

Sosyal Çalışmalar: Günümüz kentlerini sorgulayan ve yeniden yorumlayan, mimari planlamayı yerel unsurları da göz önüne alarak yapmayı sağlayacak yeni bir strateji oluşturmayı amaçlayan bir proje grubu kurulacaktır. Bu grup mimari doku, sosyal sınıfsal ve mekanın eski kullanım biçimleri açısından çeşitlilik barındıran arazilere önerilerde bulunmak amacıyla, İstanbul’un farklı kentsel alanları üzerine odaklanılacaktır. Kurumsal alanın sanat pratiklerine açılımı ve alternatif sanat alanlarının yaratılması amacıyla insanların her gün gelip geçtiği parklar, geçitler, duraklar, duraklar, köprüler, yeraltı treni tren garı vb. mekânlar çeşitli sanat çalışmaları ile renklendirilecektir. Bu etkinliklerin sivil kurumsal alanın, yani hiçbir İnancın ve dünya görüşünün dışlanmadığı, hepsinin ifade ve temsil imkanı bulduğu, çoğulcu demokratik bir sistemin oluşumuna katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca projeler, alışılmış sergileme anlayışının ötesine geçerek, izleyici ile sanat şehrin en işlek kurumsal mekanlarında karşı karşıya getirerek farklı bir konumlandırma sergileme önerisinde bulunacak. Kurumsal alanda yapılacak olan proje etkinlikleri, belli bir grubun protestosu veya gösterisi olarak organize edilmeyecek;  yerel yöneticilerin izni ve bölge halkının rızası, ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda düzenlenecektir.

Toplantı, seminer ve sempozyumlar: Dünyada, toplumsal dönüşüme yön vermek üzere sanatı toplumla iletişim içerisine sokmayı ve sanatçılar, kurumlar ve kültürel/sosyal çevre arasında etkileşim sağlamayı amaç edinen birçok kültür/sanat merkezi bulunmaktadır. Düzenlenecek olan toplantı, seminer ve sempozyumlarda , toplum üzerine odaklanan sanatsal ve yaratıcı süreçler doğrultusunda geliştirilen bu projeler ve çalışma yöntemleri incelenecek, sanatın toplumsal dönüşümündeki yeri sorgulanacak, bu yönde ortak politika ve taktikler geliştirilecek, bağımsız şekilde kurulan yeni akım kültür/ sanat merkezlerinin sorunları, başarılı uygulamaları ile karşılaştıkları engel ve fırsatlar gözden geçirilecektir.

Ağ kurma çalışmaları: Farklı bölgelerden gençleri bir araya getirerek ortak anlayış ve hoş görünün var olduğu bir ortam yaratmak; benzer hedefleri taşıyan gençlik grupları arasında işbirlikleri oluşturarak ortaklar arasında deneyim ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla irtibat kurma semineri düzenlenecek, AB gençlik programı kapsamındaki kültür ve sanat ile değişimlerine katılım gösterilecek,yurt dışında düzenlenecek sergi fuar, konferans açılış seminer ve festivaller takip edilecek, seyahat fonları ile gönüllüler bu organizasyonlara gönderilecek, uluslar arası platform ve ağlara katılım sağlanacaktır.

Eğitim ve workshoplar: Yurt dışından gelen sanatçıların eğitmen olarak katılımıyla resim, karikatür, heykel, video, basım, tasarım vb. konularda disiplinler arası yaklaşımı temel alan birkaç günlük eğitimler gerçekleştirilecektir. Gençler konuya ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme olanağı yakalarken diğer yandan da farklı kültürlerden gelen çağdaş sanatçıların değişik çalışma yöntemleri ile tanışacaklardır.

Uluslar arası festivaller: Uluslar arası festivallerle kültür sanat etkinliklerine kurumsal bir perspektif katılarak halkında bunun bir parçası olması sağlanacaktır ve özellikle aktif yurttaşlık ile toplumsal hayattaki yaratıcılığa vurgu yapılacaktır.  Dünyanın farklı yerlerinden gelen festival katılımcıları bir araya gelerek kültürler arası öğrenme, deneyim ve bilgi paylaşım yoluyla ön yargı ve ayrımcılık hislerinden arınma, geleceğe yönelik ortaklık kurma, var olan ortakları geliştirme, dünyanın diğer bölgelerinde uygulanan kültür- sanat politikalardan ve yapılan projelerden haberdar olma imkanı bularak sosyal bir etkileşim içerisine gireceklerdir.

Derneğin Faaliyet Alanı:

Dernek, sanat ve kültür alanında  faaliyet gösterir.

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Madde 6– Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

 • Genel kurul
 • Yönetim kurulu
 • Denetim kurulu
Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7– Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ağustos ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Madde 8- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı yeri ve Yapılış Usulü

Madde 9- Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 10– Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 • Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
 • Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,
 • Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin faaliyetlerini yerine getirmesine yardımcı olması için iktisadi işletmelerin kurulmasına veya mevcut iktisadi işletmelere veya şirketlere ortak olunmasına karar verilmesi,
 • Deneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 • Deneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev  ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 13- Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • DAMLA’YI temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 • DAMLA’NIN çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak
 • Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak
 • Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,
 • DAMLA’NIN şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 14- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 15- Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 16– Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  10 TL, aylık olarak ta 20 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
 • Ülke içinde ve dışında çeşitli etkinlikler düzenlenmek üzere hazırlanan veya ortak olunan uluslar arası projelerden elde edilen gelirler ,
 • Diğer gelirler.
Derneğin İç Denetimi

Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi

Madde 20– Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ üdür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Madde 21- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda, üyeler tüzüğün 8. Maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak koşulu ile fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan  üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Tasfiye işlemi, Genel kurul tarafından seçilecek üç kişilik tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Mevzuatın gerektiği bütün işlemler yerine getirildikten sonra, derneğe kanla mal ve para Genel kurulun belirleyeceği aynı/benzer amaçları taşıyan başka bir derneğe hibe edilir.

Hüküm Eksikliği

Madde 22– Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 23- Yönetim kurulunun isim ve görevleri.

Geçici Madde 1–İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı

MESUT ARSLAN
SEVGİ SABANCI
EFE GÜLER
ERDAL ŞAHİN
OKAN GÜLLÜ

Görev & Ünvanı

YÖNETİM KURULU BŞK.
YÖNETİM KURULU BŞK. YRD.
YÖNETİM KURULU MUHASİP
YÖNETİM KURULU ÜYE
YÖNETİM KURULU ÜYE